Tipovi dokumenata

Dokumentacija koja je potrebna za dobijanje vize zavisi od zemlje u koju se putuje, razloga zašto se putuje (turistički, poslovno, porodična poseta, zdravstveni razlozi, školovanje…), planirane dužine boravka i kategorije putnika (nezaposleni, zaposleni, penzioneri, studenti…)

Tom prilikom se najčešće traži dokumentacija koja potvrđuje da je potencijalni putnik vezan za Srbiju (stalno radno mesto, nekretina, porodica, sredstava na bankovnom računu…) i koja predstavlja vid garancija da će se vratiti u Srbiju / da neće trajno ostati u zemlji za koju traži vizu.

Sledi spisak dokumentacije koja se najčeše traži za dobijanje vize:

Budući da ne postoji zvanični spisak dokumentacije koja je potrebna za dobijanje vize, potrebno je dodatno proveriti sa ambasadom zemlje u koju se planira putovanje, može se desiti da nije potrebno sve ili da se traži nešto dodatno od dokumenata.

Mnogi naši uspešni studenti i učenicu odlaze u inostranstvo kako bi tamo nastavili školovanje na nekom od poznatih univerziteta. Sve su popularniji i Work and Travel program i razmena učenika i studenata. U slučaju konkurisanja za mesto u ovakvim programima ili na stranom univerzitetu ili za dobijanje stipendije su najčešće potrebni prevodi sledećih dokumenata: svedočanstva, diplome, dodatka diplomi, uverenja o položenim ispitima, prepisa ocena, potvrde o redovnom školovanju i sl.

Takođe, često se prevode doktorati, patenti, naučna istraživanja i drugi naučni radovi. Ovi prevodi su zahtevniji jer podrazumevaju korišćenje naučne terminologije. Kod prevođenja ove vrste dokumenata se obavezno angažuju iskusniji prevodioci kojima je poznata naučna terminologija koja se koristi i koji znaju koje prevodilačke alate, rečnike i baze podataka da koriste.

Najčešće prevođena dokumenta o školovanju su:
– Svedočanstva osnovne škole i diploma
– Svedočanstva srednje škole i diploma
– Diplome, Dodaci diplomi viših, visokih škola i fakulteta
– Plan i program studija
– Uverenja o diplomama, ukoliko iste još nisu izdate

Oni koji planiraju odlazak u inostranstvo zbog posla moraju prikupiti i prevesti određenu dokumentaciju. Već pri samom konkurisanju za posao potrebna je dokumentacija na jeziku zemlje u kojoj planirate da živite i radite, a prilikom apliciranja za vizu i za dobijanje radne dozvole, kao i pri samom odlasku je potreban prevod i overa i dodatnih dokumenata. U ta dokumenta spadaju: CV, propratno pismo, diploma o stečenom obrazovanju, sertifikati o stručnosti, znanju stranog jezika i drugim stečenim znanjima i veštinama, potvrda o radnoj sposobnosti, spremnosti za rad. Prilikom odlaska u inostranstvo zbog posla je neophodan ugovor o radu (preveden i overen od strane sudskog tumača).

Osim pojedincima koji planiraju da se zaposle u inostranstvu, potreba za prevodom poslovne dokumentacije (na određen jezik, odnosno sa određenog jezika) često imaju i kompanije koje posluju na teritoriji Srbije.

Najčešće prevođena dokumenta za zaposlenje su:
– CV
– Diplome o školovanju
– Sertifikati o obukama
– Reference prethodnih poslodavaca i slično.

Prevod medicinske dokumentacije je najčešće potreban zbog nastavka lečenja u inostranstvu. Dokumenta koja se prevode sadrže informacije o bolesti – dijagnoza i dosadašnji tok lečenja. Takođe, prevod može biti potreban i osiguravajućim kućama koje u okviru zdravstvenog osiguranja pokrivaju troškove lečenja u inostranstvu.

Najčešće prevođena medicinska dokumenta su:
– Medicinski izveštaji
– Otpusne liste sa dijagnozama i terapijama
– Tumačenje snimaka
– Uputstva za upotrebu medicinskih preparata i uređaja

Iz tih razloga medicinsku dokumentacija se poverava prevodiocima koji su spremni da hitno prevedu tekst, dobro poznaju stručnu terminologiju iz oblasti medicine i imaju dugogodišnje iskustvo sa ovakvom vrstom prevoda.

Medicinska dokumentacija je specifična za prevođenje. U ovom slučaju je posebno bitna brzina i preciznost, a otežavajuće je to što je u pitanju stručna termininologija, a tekst često nije čitak i sadrži brojne skraćenice.

Najčešće prevođena pravna dokumenta su:
– Sudske presude, predstavke, dopisi, izjašnjenja
– Pravna mišljenja
– Punomoćja i ovlašćenja
– advokatska tumačenja odredbi zakona sa mišljenjem i savetima i slično

U pravnu dokumentaciju spada: osnivački akt, statut, različite presude, tužbe, dokazni materijal, parnični dokumenti i razne vrste ugovora i zakona.
Prevođenje pravne dokumentacije, osim dobrog poznavanja samog jezika zahteva i poznavanje prava i zakona zemlje na čiji jezik, odnosno sa čijeg jezika se prevodi. Budući da postoje razlike između različitih zemalja po pitanju zakona, običaja i kulture, zadatak prevodioca u ovom slučaju nije samo prevod već i prilagođavanje teksta. Doslovan prevod nekad nije moguć zbog razlika u pravnim sistemima država, ali je veoma važno ne odstupiti od originalnog konteksta. Često je prilikom prevođenja pravne dokumentacije neophodna konsultacija sa pravnikom, a ponekad i sa samim klijentom, kako bi prevod bio tačan i precizan.

Lična dokumenta se najčešće prevode zbog apliciranja za turističku ili radnu vizu, privremeni boravak u stranoj zemlji, prijavu stranog državljanina na adresu u Republici Srbiji, zamenu strane vozačke dozvole i mnogo toga drugog.

Lična dokumenta su dokumenta kojima se dokazuje identitet određene osobe. U lična dokumenta spadaju: lična karta, pasoš, vozačka i saobraćajna dozvola, potvrda o državljanstvu, izvodi iz matičnih knjiga, uverenje o prebivalištu… Ova dokumenta sadrže bitne podatke o određenoj osobi: ime i prezime, datum i mesto rođenja, adresu prebivališta, podatke o državljanstvu i fotografiju.

Najčešće prevođena lična dokumenta su:
– Izvod iz matične knjige rođenih
– Izvod iz matične knjige venčanih
– Izvod iz matične knjige umrlih
– Uverenje matičara o bračnom stanju
– Uverenje suda o nekažnjavanju
– Uverenje MUP-a o neosuđivanju
– Lična karta, pasoš, vozačka dozvola i slično

Fenomen globalizacije je doveo do toga da firme, kompanije i banke imaju sedišta i kancelarije širom sveta. Zbog povezanosti sa birokratijom, takvim ustanovama je potrebno prevođenje na mnoge svetske jezike. Ovakvim ustanovama su najčešće potrebni prevodi marketinških materijala i pravnih dokumenata. Prevodioci koji rade za internacionalne kompanije moraju imati iskustva i poznavati finansijski i pravni sektor. U ovim dokumentima se često koristi komplikovana i stručna terminologija. Da ne bi došlo do nesporazuma koji može imati ozbiljne posledice (da dovede do zabune koja se može protumačiti kao pokušaj prevare i čak voditi do suda), prevodioci moraju biti veoma pažljivi i precizni prilikom svog rada, paziti na apsolutno svaku reč i cifru.

Najčešće prevođena dokumenta iz finansija su:
– Finansijski izveštaji
– Bilansi stanja i uspeha
– Izjave banaka o stanju računa
– Izveštaji revizora
– Predlozi budžeta i slično

Dokumenta za vizu

Dokumentacija koja je potrebna za dobijanje vize zavisi od zemlje u koju se putuje, razloga zašto se putuje (turistički, poslovno, porodična poseta, zdravstveni razlozi, školovanje…), planirane dužine boravka i kategorije putnika (nezaposleni, zaposleni, penzioneri, studenti…)

Tom prilikom se najčešće traži dokumentacija koja potvrđuje da je potencijalni putnik vezan za Srbiju (stalno radno mesto, nekretina, porodica, sredstava na bankovnom računu…) i koja predstavlja vid garancija da će se vratiti u Srbiju / da neće trajno ostati u zemlji za koju traži vizu.

Sledi spisak dokumentacije koja se najčeše traži za dobijanje vize:

Budući da ne postoji zvanični spisak dokumentacije koja je potrebna za dobijanje vize, potrebno je dodatno proveriti sa ambasadom zemlje u koju se planira putovanje, može se desiti da nije potrebno sve ili da se traži nešto dodatno od dokumenata.

Dokumenta o školovanju

Mnogi naši uspešni studenti i učenicu odlaze u inostranstvo kako bi tamo nastavili školovanje na nekom od poznatih univerziteta. Sve su popularniji i Work and Travel program i razmena učenika i studenata. U slučaju konkurisanja za mesto u ovakvim programima ili na stranom univerzitetu ili za dobijanje stipendije su najčešće potrebni prevodi sledećih dokumenata: svedočanstva, diplome, dodatka diplomi, uverenja o položenim ispitima, prepisa ocena, potvrde o redovnom školovanju i sl.

Takođe, često se prevode doktorati, patenti, naučna istraživanja i drugi naučni radovi. Ovi prevodi su zahtevniji jer podrazumevaju korišćenje naučne terminologije. Kod prevođenja ove vrste dokumenata se obavezno angažuju iskusniji prevodioci kojima je poznata naučna terminologija koja se koristi i koji znaju koje prevodilačke alate, rečnike i baze podataka da koriste.

Najčešće prevođena dokumenta o školovanju su:
– Svedočanstva osnovne škole i diploma
– Svedočanstva srednje škole i diploma
– Diplome, Dodaci diplomi viših, visokih škola i fakulteta
– Plan i program studija
– Uverenja o diplomama, ukoliko iste još nisu izdate

Dokumenta za zaposlenje

Oni koji planiraju odlazak u inostranstvo zbog posla moraju prikupiti i prevesti određenu dokumentaciju. Već pri samom konkurisanju za posao potrebna je dokumentacija na jeziku zemlje u kojoj planirate da živite i radite, a prilikom apliciranja za vizu i za dobijanje radne dozvole, kao i pri samom odlasku je potreban prevod i overa i dodatnih dokumenata. U ta dokumenta spadaju: CV, propratno pismo, diploma o stečenom obrazovanju, sertifikati o stručnosti, znanju stranog jezika i drugim stečenim znanjima i veštinama, potvrda o radnoj sposobnosti, spremnosti za rad. Prilikom odlaska u inostranstvo zbog posla je neophodan ugovor o radu (preveden i overen od strane sudskog tumača).

Osim pojedincima koji planiraju da se zaposle u inostranstvu, potreba za prevodom poslovne dokumentacije (na određen jezik, odnosno sa određenog jezika) često imaju i kompanije koje posluju na teritoriji Srbije.

Najčešće prevođena dokumenta za zaposlenje su:
– CV
– Diplome o školovanju
– Sertifikati o obukama
– Reference prethodnih poslodavaca i slično.

Medicinska dokumenta

Prevod medicinske dokumentacije je najčešće potreban zbog nastavka lečenja u inostranstvu. Dokumenta koja se prevode sadrže informacije o bolesti – dijagnoza i dosadašnji tok lečenja. Takođe, prevod može biti potreban i osiguravajućim kućama koje u okviru zdravstvenog osiguranja pokrivaju troškove lečenja u inostranstvu.

Najčešće prevođena medicinska dokumenta su:
– Medicinski izveštaji
– Otpusne liste sa dijagnozama i terapijama
– Tumačenje snimaka
– Uputstva za upotrebu medicinskih preparata i uređaja

Iz tih razloga medicinsku dokumentacija se poverava prevodiocima koji su spremni da hitno prevedu tekst, dobro poznaju stručnu terminologiju iz oblasti medicine i imaju dugogodišnje iskustvo sa ovakvom vrstom prevoda.

Medicinska dokumentacija je specifična za prevođenje. U ovom slučaju je posebno bitna brzina i preciznost, a otežavajuće je to što je u pitanju stručna termininologija, a tekst često nije čitak i sadrži brojne skraćenice.

Pravna dokumenta

Najčešće prevođena pravna dokumenta su:
– Sudske presude, predstavke, dopisi, izjašnjenja
– Pravna mišljenja
– Punomoćja i ovlašćenja
– advokatska tumačenja odredbi zakona sa mišljenjem i savetima i slično

U pravnu dokumentaciju spada: osnivački akt, statut, različite presude, tužbe, dokazni materijal, parnični dokumenti i razne vrste ugovora i zakona.
Prevođenje pravne dokumentacije, osim dobrog poznavanja samog jezika zahteva i poznavanje prava i zakona zemlje na čiji jezik, odnosno sa čijeg jezika se prevodi. Budući da postoje razlike između različitih zemalja po pitanju zakona, običaja i kulture, zadatak prevodioca u ovom slučaju nije samo prevod već i prilagođavanje teksta. Doslovan prevod nekad nije moguć zbog razlika u pravnim sistemima država, ali je veoma važno ne odstupiti od originalnog konteksta. Često je prilikom prevođenja pravne dokumentacije neophodna konsultacija sa pravnikom, a ponekad i sa samim klijentom, kako bi prevod bio tačan i precizan.

Lična dokumenta

Lična dokumenta se najčešće prevode zbog apliciranja za turističku ili radnu vizu, privremeni boravak u stranoj zemlji, prijavu stranog državljanina na adresu u Republici Srbiji, zamenu strane vozačke dozvole i mnogo toga drugog.

Lična dokumenta su dokumenta kojima se dokazuje identitet određene osobe. U lična dokumenta spadaju: lična karta, pasoš, vozačka i saobraćajna dozvola, potvrda o državljanstvu, izvodi iz matičnih knjiga, uverenje o prebivalištu… Ova dokumenta sadrže bitne podatke o određenoj osobi: ime i prezime, datum i mesto rođenja, adresu prebivališta, podatke o državljanstvu i fotografiju.

Najčešće prevođena lična dokumenta su:
– Izvod iz matične knjige rođenih
– Izvod iz matične knjige venčanih
– Izvod iz matične knjige umrlih
– Uverenje matičara o bračnom stanju
– Uverenje suda o nekažnjavanju
– Uverenje MUP-a o neosuđivanju
– Lična karta, pasoš, vozačka dozvola i slično

Finansijska dokumenta

Fenomen globalizacije je doveo do toga da firme, kompanije i banke imaju sedišta i kancelarije širom sveta. Zbog povezanosti sa birokratijom, takvim ustanovama je potrebno prevođenje na mnoge svetske jezike. Ovakvim ustanovama su najčešće potrebni prevodi marketinških materijala i pravnih dokumenata. Prevodioci koji rade za internacionalne kompanije moraju imati iskustva i poznavati finansijski i pravni sektor. U ovim dokumentima se često koristi komplikovana i stručna terminologija. Da ne bi došlo do nesporazuma koji može imati ozbiljne posledice (da dovede do zabune koja se može protumačiti kao pokušaj prevare i čak voditi do suda), prevodioci moraju biti veoma pažljivi i precizni prilikom svog rada, paziti na apsolutno svaku reč i cifru.

Najčešće prevođena dokumenta iz finansija su:
– Finansijski izveštaji
– Bilansi stanja i uspeha
– Izjave banaka o stanju računa
– Izveštaji revizora
– Predlozi budžeta i slično

Kako se računa prevodilačka strana?

Prema standardu jedna prevodilačka strana se računa tako što se nakon prevedenog teksta broj karaktera sa razmacima podeli sa 1800.
Besplatnu procenu vršimo svakog radnog dana od 09-17h.

Visok kvalitet prevoda uključuje:

Kontakt informacije:

Radnim danima: 09:00-17:00

+381 11/264-1445

+381 64/523-7611

documento.bg@gmail.com

    Call Now ButtonPozovite: 064 5237 611