Puna legalizacija prevoda

Puna legalizacija prevoda se vrši za sva dokumenta koja su izdata od strane Republike Srbije a koja se koriste za službene potrebe u Inostranstvu. Overavaju se na osnovu Zakona o legalizaciji isprava u međunarodnom prometu. Puna legalizacija prevoda se korsiti za zemlje koje nisu potpisnice Haške konvencije od 5. oktobra 1961.

Na taj način potvrđuje se verodostojnost sudskog tumača koji je preveo ispravu (njegov ili njen potpis), kao i verodostojnost pečata stavljenog na dokument. Pored prevoda na isti način se i legalizuje izvorna isprava.

Postupak pune legalizacije

Prvi korak pune legalizacije prevoda je odlazak u osnovni sud područja na kom je izdana isprava. Predsednik osnovnog suda, tj. sudija koga on odredi, overava isprave koje su izdali organi sa sedištem na području tog suda.

Drugi korak pune legalizacije prevoda je odlazak u Ministarstvo pravde Republike Srbije koje vrši nadoveru dokumenata koja su overena u osnovnom sudu. Tačnije, overavanje potpisa predsednika suda i pečata na ispravama izdatim u Republici Srbiji

Treći korak pune legalizacije prevoda je odlazak u Ministarstvo spoljnih poslova Republike Srbije koji vrši overu službenog (ovlašćenog) lica Ministarstva pravde na osnovu deponovanog potpisa.

Četvrti i poslednji korak pune legalizacije prevoda je odlazak u diplomatsko – konzularno predstavništvo koje je akreditovano za državu u koju se nosi dokument sa svim overama koje su do tada urađene.

Izvorne isprave koje su izdali republički i pokrajinski organi i organizacije, nije potrebno overavati od strane suda i Ministarstva pravde, već ih overava neposredno Ministarstvo spoljnih poslova Republike Srbije.

Bitna je informacija da ovaj proces pune legalizacije možete uraditi i sami kao i da može neko drugi uraditi za Vas. Ukoliko Vam je sve to komplikovano možete se obratiti Agenciji Documento koja pored usluge prevoda overenog od strane sudskog tumača nudi i tu vrstu usluge procesa legalizacije dokumenata i prevoda kod koja su izdana na teritoriji Republike Srbije.

Za određene inostrane države prvo se radi overa izvornog u osnovnom sudu (Apostile) nakon čega sledi prevod od strane sudskog tumača za odabranu zemlju , za neke se prvo vrši prevod dokumenata od strane sudskog tumača pa nakon toga overa u osnovnom sudu (Apsotile) izvornog dokumenta i potpisa sudskog prevodioca. Za detaljnije informacije obratite se agenciji Documento i rado ćemo Vas uputiti i dati Vam sve potrebne informacije.

Detaljnije informacije možete dobiti klikom na ovde.

Kako se računa prevodilačka strana?

Prema standardu jedna prevodilačka strana se računa tako što se nakon prevedenog teksta broj karaktera sa razmacima podeli sa 1800.
Besplatnu procenu vršimo svakog radnog dana od 09-17h.

Visok kvalitet prevoda uključuje:

Kontakt informacije:

Radnim danima: 09:00-17:00

+381 11/264-1445

+381 64/523-7611

documento.bg@gmail.com

    Call Now ButtonPozovite: 064 5237 611