Sudski tumači: Ko su oni?

Sudski tumači su Vam verovatno barem jednom u toku života bili potrebni ili ste bili u situaciji kada Vam je potrebna prevodilačka usluga. Ako  je namena prevoda bila lična upotreba, verovatno ste angažovali  agenciju za prevođenje, jer profesionalni prevodioci su iskusni u svom poslu i specijalizovani za prevode i najzahtevnijih stručnih tekstova. Ali, stvar se menja kada je potrebno da prevod bude overen.

Overeni prevod

Onog trenutka kada vam je potreban prevod za svrhe institucionalne komunikacije i poslovne transakcije, na scenu stupa sudski tumač, jer prevod mora da bude sertifikovan da bi bio validan.

Šta to znači?

Da bi prevodi dokumenta koja su izdali državni organi, bilo da je u pitanju Republika Srbija ili neka druga država, bila zvanična dokumenta, neophodno je da budu prevedena i overena od strane sudskog tumača za dati jezik.

Sudski tumač (naziva se i sudski prevodilac jer je osoba koja je ovlašćena od strane ministarstva pravde) svojim potpisom i pečatom garantuje istovetnost prevoda sa originalnim dokumentom, i na kraju prevoda se nalazi klauzula u kojoj se navodi koji je sudski tumač radio prevod, broj njegovog rešenja o postavljanju za sudskog prevodioca koje je izdalo Ministarstvo pravde.

Možemo primetiti da je prva razlika između prevodioca i sudskog tumača ta što sudski tumač poseduje pečat sa svojim imenom i brojem rešenja kojim overava prevode. Sudskim tumačem u Republici Srbiji se postaje posebnim konkursom koji raspisuje Ministarstvo pravde.  Pošto svojim prevodima sudski tumači garantuju da je prevod veran originalu, sudskog tumača ljudi najčešće angažuju kada je potrebno prevesti:

– Lična dokumenta:

 • Diplome
 • Dodatke diploma
 • Svedočanstva
 • Sertifikate
 • Uverenja iz Mup-a o neosuđivanosti
 • Uverenja iz Sud-a o nevođenju krivičnog postupka
 • Izvode iz matične knjige rođenih
 • Izvode iz matične knjige venčanih
 • Izvode o slobodnom bračnom
 • i mnogo toga drugog

Poslovna dokumenta:

 • Poslovna pisma
 • Tendere
 • Lekarske i druge izveštaje za zaposlenje
 • Akti o osnivanju kompanija
 • Bilansi stanja
 • Bilansi uspeha
 • Ugovori
 • i mnogo toga drugog

Pored toga što radi sa fizičkim i pravnim licima, osnovna delatnost sudskog tumača jeste da se odazove svakom pozivu suda kada je potreban prevod za dati jezik.

Apostile pečat (Legalizacija dokumenta)

Potrebno je znati da je za verodostojnost pojedinih dokumenata potreban i apostile pečat, a o njegovom nameni i načinu overe smo već pisali na blogu u postu Apostile pečat. Samo overa dokumenta apostilom se koristi za zemlje potpisnice Haške konvencije. Zemlje potpisnice Haške konvencije možete videti klikom na ovde.

Da zaključimo,  kada ste u nedoumici  da li Vam je potreban prevodilac ili sudski tumač za neki jezik treba razgraničiti da li Vam treba samo preveden dokument ili Vam je potreban overeni dokument za službenu upotrebu. U oba slučaju, kada su vam potrebni prevodi bez overe i prevodi sa overom, možete se obratiti agenciji Documento u Beogradu.

Nema komentara

Call Now ButtonPozovite: 064 5237 611